Ga naar hoofdinhoud

Algemene Inkoopvoorwaarden

Via de knop kunt u de algemene inkoopvoorwaarden van Sorba Projects B.V. inzien en opslaan.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten verstrekt door de besloten vennootschap Sorba Projects B.V, statutair gevestigd in Winterswijk, KvK nr. 08032950, alsmede op opdracten verstrekt door alle dochter – c.q. gelieeerde vennootschappen van Sorba Projects. B.V.

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn vastgesteld op 01-04-2019.

1.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke door Sorba Projects B.V., hierna te noemen: Sorba, te verstrekken opdrachten aan Opdrachtnemers, daaronder – onder andere – begrepen onderaannemers, leveranciers en verhuurders – tot zowel het (doen) leveren van goederen, het (doen) verrichten van diensten in de breedste zin, het (ver)huren van materieel alsook het in onderaanneming uitbesteden van werkzaamheden. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanvragen van Sorba tot het uitbrengen van offertes.

1.2    Op iedere uitnodiging van Sorba tot het doen van een prijsopgave en op iedere overeenkomst die Sorba aangaat zijn, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald, uitsluitend de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst;
 2. deze algemene voorwaarden;
 3. alle voorwaarden en bepalingen van het toepasselijk bestek;
 4. de UAV 2012.

In geval van tegenstrijdigheid prevaleert het hierboven hoger geplaatste boven het lager geplaatste.

1.3       In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende definities verstaan:

 1. De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sorba en Opdrachtnemer, inclusief eventuele bijlagen, waaronder deze algemene inkoopvoorwaarden, waarin de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaam-heden en/of leveringen en/of diensten zijn vermeld;
 2. De Opdracht: de door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of leveringen en/of diensten;
 3. Tekeningen en Specificaties: de (technische) omschrijving van de goederen zoals opgenomen in de Overeenkomst, of waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen of die bij gebreke daarvan tussen partijen, of anders algemeen, gebruikelijk is.

1.4       Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig blijkt te zijn of met succes vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht.

1.5       Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.6       Alle algemene of bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemers van Sorba, daaronder begrepen bepalingen en bedingen vermeld in offertes of bevestigingen van leveranciers en onderaannemers, die niet uitdrukkelijk schriftelijk door Sorba zijn aanvaard en ondertekend, zijn niet van toepassing.

2.1       Opdrachtnemer garandeert dat zijn aanbieding in ieder geval volledig voldoet aan de prestatie die Sorba heeft gevraagd en de stukken die Sorba in dit kader aan hem heeft overhandigd, van welke stukken de Opdrachtnemer kennis heeft genomen.

2.2       Voor zover Opdrachtnemer niet alle stukken heeft ontvangen die in de offerte-aanvraag, opdrachtverstrekking, of andere van Sorba afkomstige documenten staan genoemd, is Opdrachtnemer verplicht die stukken bij Sorba op te vragen. Opdrachtnemer kan zich in geen geval beroepen op onbekendheid met desbetreffende stukken.

2.3       Opdrachtnemer dient de aan hem verstrekte opdracht goed en deugdelijk en conform de Overeenkomst uit te voeren en zal daarbij alle relevante (al dan niet wettelijke) voorschriften, voorwaarden en bepalingen die betrekking hebben op de Opdracht, naleven en in acht nemen.

2.4       Opdrachtnemer garandeert dat de overeengekomen prijs alle werkzaamheden en/of leveringen omvat die – direct of indirect – tot de werkzaamheden behoren die nodig zijn om de Overeenkomst compleet uit te voeren.

2.5       Opdrachtnemer dient uitsluitend de door Sorba – dus niet door derden – gegeven orders en aanwijzingen te volgen; dit ontheft Opdrachtnemer niet van de vakinhoudelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid welke onder alle omstandigheden volledig bij Opdrachtnemer liggen.

2.6       Het is Opdrachtnemer niet toegestaan betreffende de Opdracht rechtstreeks contact op te nemen of te houden met de bouwdirectie en/of de principaal. Evenmin is het Opdrachtnemer toegestaan rechtsreeks aan de bouwdirectie en/of de principaal prijsopgaven/aanbiedingen te doen voor eventuele veranderingen of uitbreiding van de Opdracht of andere opdrachten.

2.7       Indien Opdrachtnemer handelt in strijd met een verplichting (voortvloeiende) uit de overeenkomst met Sorba, is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en aansprakelijk voor alle schade en kosten. Opdrachtnemer vrijwaart Sorba voor aansprakelijkheid van Sorba jegens de opdrachtgever van Sorba en/of derden wegens het niet-naleven door de Opdrachtnemer van enige verplichting ingevolge de Overeenkomst dan wel ingevolge de Wet.

2.8       Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften die Sorba op grond van de door haar gesloten (hoofd)overeenkomst bij de uitvoering van het werk behoort na te leven en in acht te nemen.

2.9       Opdrachtnemer draagt zorg voor alle vergunningen welke verband houden met de door hem aangenomen Opdracht.

2.10    Opdrachtnemer accepteert dat Sorba niet aansprakelijk is voor kosten, schade en interesten welke bij Opdrachtnemer kunnen ontstaan door wijziging in de planning c.q. stagnatie van het werk, door welke oorzaak ook.

2.11    Indien Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, voorziet dat hij niet tijdig aan één of meer verplichting(en) jegens Sorba kan voldoen, zal hij Sorba hiervan terstond schriftelijk op de hoogte stellen, onder opgave van de reden en de verwachte duur van de vertraging.

2.12    Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige uitvoering van de aan hem verstrekte Opdracht. Bij niet-voldoening hieraan dan wel aan een of meer van de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Tenzij anders overeengekomen vangen leveringstermijnen aan op de dagtekening van de Overeenkomst.

3.1      Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sorba zal Opdrachtnemer de aan hem opgedragen Opdracht of een deel daarvan niet aan een derde overdragen c.q. uitbesteden, behoudens wanneer het grondstoffen en/of delen betreft van ondergeschikt belang. Een ZZP-er geldt als onderaannemer. Opdrachtnemer is voorts niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde – “uitgeleende” – arbeidskrachten dan na van Sorba verkregen schriftelijke toestemming. Bij uitbesteding van werk of inlening van arbeidskrachten als bedoeld in dit lid, is Opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften voortvloeiende uit de Wet Ketenaansprakelijkheid stipt na te leven.

3.2      Indien Opdrachtnemer de Opdracht met inachtneming van het hiervoor bepaalde geheel of gedeeltelijk overdraagt c.q. uitbesteedt, laat dit onverlet de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor correcte en tijdige nakoming van de Overeenkomst. Opdrachtnemer dient ter zake een schriftelijk contract op te stellen. Hiervan dienen de voorwaarden van deze overeenkomst deel uit te maken. Indien Opdrachtnemer hier niet aan voldoet geldt dit als verzuim en heeft Sorba het recht om – namens Opdrachtnemer die bij deze daartoe aan Sorba volmacht geeft – diens overeenkomst met de betreffende onderaannemer terstond te ontbinden c.q. op te zeggen; eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen blijven geheel voor rekening van Opdrachtnemer.

3.3      Opdrachtnemer dient Sorba een lijst te overhandigen van alle werknemers en andere hulppersonen die door Opdrachtnemer te werk zijn gesteld, met daarop vermeld de namen, adressen, geboortedata het door hen verdiende loon, hun BSN-nummer en hun inschrijvingsnummer bij de uitvoeringsinstelling sociale verzekeringen/Belastingdienst. Aan Sorba dienen tevens desgevraagd de loonstaten ter inzage verstrekt te worden en Sorba dient in de gelegenheid gesteld te worden de diverse loongegevens te verifiëren bij o.a. de werknemers en andere hulppersonen van Opdrachtnemer danwel door inzage in de administratie van Opdrachtnemer.

Alle werknemers en hulppersonen dienen dagelijks, vóór aanvang werkzaamheden op de bouwplaats, de presentie-lijst aldaar te tekenen.

Werknemers en andere hulppersonen van Opdrachtnemer dienen zich op het eerste verzoek van Sorba te legitimeren met een origineel en geldig legitimatiebewijs.

Van werknemers waarvoor een tewerkstellingsvergunning vereist is, dient Opdrachtnemer aan Sorba die tewerk-stellingsvergunning en overige wettelijk vereiste documenten ter inzage te verstrekken en kopie daarvan te overhandigen. Van alle zelfstandige hulppersonen dienen tevens documenten te worden overgelegd ten bewijze van hun zelfstandig ondernemerschap, zulks geheel ter vrije beoordeling door Sorba.

Ingeval van schending van een der vorenstaande verplichtingen is Sorba bevoegd om aan Opdrachtnemer een aan Sorba te verbeuren onmiddellijk opeisbare boete op te leggen tot een bedrag van € 250,- vermeerderd met btw per overtreding per dag en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd hetgeen overigens in de onder-havige voorwaarden is bepaald.

3.4      Opdrachtnemer is verplicht alle overheidsvoorschriften op het gebied van inschakeling van werknemers en andere hulppersonen zoals – maar niet daartoe beperkt – de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbo-besluit, in het bijzonder de Afdelingen specifiek voor de bouw en overige arbo-regelgeving (zoals o.a. de Arboregeling, de Beleidsregels arbo-wetgeving danwel arbo-catalogi, de Ai-bladen), voorschriften, richtlijnen en instructies van de Arbeidsinspectie, het Arbo-beleidsplan van Sorba c.q. het Veiligheids- en Gezondheidsplan alsmede de instructies van Sorba ter zake van veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften e.d. na te leven en op te volgen. Opdrachtnemer zal deze verplichtingen onverkort doorleggen naar alle door hem in te schakelen onder-aannemers en andere hulppersonen.

3.5      Alle registratie en verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met het privacyreglement als voorgeschreven in de AVG. Binnen de kaders van de privacywetgeving verleent Opdrachtnemer – voor zoveel vereist
– middels het uitbrengen van een offerte en/of het aangaan van een overeenkomst tevens toestemming aan Sorba voor de registratie en verwerking van alle door hem verstrekte gegevens.

3.6      De aanwezigheid en het gebruik van de benodigde veiligheids- en overige voorzieningen tot borging van de hierboven genoemde verplichtingen behoort onder alle omstandigheden tot de uiteindelijke verantwoordelijkheid van Opdracht-nemer. Opdrachtnemer zal Sorba ter zake volledig vrijwaren voor alle consequenties bij niet-voldoening door Opdrachtnemer aan deze verplichtingen zowel tegen eventuele letselschade- en andere schade-aanspraken van werknemers c.q. derden alsook tegen boetes, sancties, of welke andere gevolgen ook.

3.7      Opdrachtnemer verplicht zich jegens Sorba om aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringen alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke cao stipt na te leven. Opdrachtnemer dient aan Sorba desgevraagd telkenmale een verklaring te overleggen van maximaal 3 maanden oud, af te geven door de Belastingdienst, uit welke verklaring blijkt dat Opdrachtnemer zijn desbetreffende verplichtingen nakomt.

3.8      Sorba heeft steeds het recht de door Opdrachtnemer dan wel diens sub-opdrachtnemers ter zake van het werk verschuldigde – dan wel in de toekomst verschuldigd te worden – premies sociale verzekering, loonbelasting en andere heffingen waarvoor zij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Ingeval Sorba van dit recht gebruik maakt is Opdrachtnemer verplicht de nadere regelen ter zake het voeren van een administratie en verdere voorschriften voor de vaststelling van loonbelasting en premieheffing stipt na te komen. Opdrachtnemer dient de overeenkomst met zijn bank in het kader van de g-rekening (g-rekeningovereenkomst) te overleggen ter verificatie van het g-rekeningnummer.

3.9      Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is Sorba te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringen, loonbelasting en andere heffingen van Opdrachtnemer in te houden en namens Opdracht-nemer rechtstreeks aan de betrokken Belastingdienst te voldoen.

3.10    In bovengenoemde gevallen is Sorba door betaling jegens Opdrachtnemer gekweten voor zover het deze bedragen betreft.

3.11    Indien Sorba na aansprakelijkstelling voor door Opdrachtnemer of diens sub-opdrachtnemers niet betaalde belasting-en en/of premies, deze belastingen en premies voldoet, heeft Sorba – buiten de situatie als in voorgaande leden bedoeld – ten belope van het gehele door haar voldane bedrag verhaal op Opdrachtnemer. De vordering van Sorba wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling zomede met alle kosten van juridische bijstand en rechtsmaatregelen.

3.12    Sorba is bevoegd – maar niet verplicht – om rechtstreekse betalingen ter zake loon- en andere verplichtingen zijdens Opdrachtnemer aan diens personeel te verrichten. Door zodanige betaling door Sorba aan de werknemers van Opdrachtnemer heeft Sorba op Opdrachtnemer verhaal ten belope van hetgeen door Sorba te dezer zake is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling, zulks met recht op verrekening.

3.13    Indien Sorba door de Belastingdienst aansprakelijk wordt gesteld – dan wel aansprakelijkstelling redelijkerwijs te verwachten valt – voor door Opdrachtnemer niet betaalde belastingen of premies, is Sorba bevoegd om die belastingen en premies van het aan de Opdrachtnemer verschuldigde in te houden en rechtstreeks aan de Belastingdienst te betalen dan wel op andere wijze met Opdrachtnemer te verrekenen en/of op hem te verhalen. Ook ingeval van overheidswege – waaronder, maar niet beperkt tot: de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) en (andere) opsporingsdiensten – andere sancties, heffingen, boetes etc. onder welke benaming ook bijvoorbeeld krachtens de WAV, de WAS en de Wml maar niet tot deze regelingen beperkt, aan Sorba – al dan niet via de principaal van Sorba dan wel van hoger uit de keten – worden opgelegd/doorgelegd c.q. te verwachten zijn in verband met door Opdrachtnemer c.q. diens onderaannemers ingeleende of anderszins tewerkgestelde personen, is Sorba tot zodanige inhouding en verrekening dan wel andere verhaalswijze jegens Opdrachtnemer bevoegd. De vordering van Sorba wordt vermeerderd met de wettelijke rente volgens BW 6:119a en 6:120 vanaf het tijdstip van betaling zo mede met alle kosten van juridische bijstand en rechtsmaatregelen.

3.14    Het in het voorgaande lid is ook en integraal van toepassing ten aanzien van heffingen, boetes en andere bedragen zoals hiervoor bedoeld waarvoor de principaal van Sorba wordt aangesproken. Sorba is bevoegd ook deze op Opdrachtnemer te verhalen.

3.15    Sorba is bevoegd om, zodra zij kennis krijgt van mogelijke aanspraken als bedoeld in de voorgaande leden zodanige aanspraken op voorhand naar redelijkheid in te schatten, eventuele betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten en/of bij voorbaat – vóór definitieve vaststelling – op basis van het begrote bedrag ten behoeve van bedoelde dienst(en) te reserveren en zodanige begrote/gereserveerde bedragen te verrekenen met aan Opdracht-nemer verschuldigde betalingen.

4.1      Het is Opdrachtnemer verboden om rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te cederen, te verpanden, of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.
5.1       Alle specificaties, tekeningen, berekeningen, informatie, modellen (werk)materiaal e.d. in verband met de Overeen-komst door of namens Sorba ter beschikking gesteld c.q. voor Sorba door Opdrachtnemer speciaal vervaardigd blijven respectievelijk worden eigendom van Sorba en dienen op verzoek van Sorba direct na afloop van de werkzaamheden aan haar te worden geretourneerd door Opdrachtnemer. Deze stukken blijven te allen tijde eigendom van Sorba en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan Opdrachtnemer ter zake kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek binnen de door opdrachtgever gestelde termijn aan opdrachtgever te retourneren op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,– per dag.

5.2       Alle rechten op goederen en werkwijzen die Opdrachtnemer, in samenwerking met of in opdracht van Sorba heeft ontwikkeld, komen uitsluitend Sorba toe; deze goederen en werkwijzen mogen alleen met schriftelijke toestemming van Sorba aan derden ter beschikking worden gesteld.

5.3       Door Sorba ter beschikking gesteld materiaal is en blijft onder alle omstandigheden eigendom van Sorba en zal als zodanig op voor derden herkenbare wijze door Opdrachtnemer gekenmerkt en geïndividualiseerd worden. Het materiaal wordt geacht in goede staat te zijn en conform de vereiste specificaties, tenzij Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn na ontvangst schriftelijk heeft gereclameerd.

5.4       Opdrachtnemer zal bovengenoemde zaken niet mogen gebruiken, noch doen of laten gebruiken door derden voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van de levering aan, c.q. van de werkzaamheden voor Sorba, tenzij Sorba uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

5.5       Het eigendom van te leveren of te vervaardigen goederen wordt geacht reeds op Sorba te zijn overgegaan, zodra Opdrachtnemer deze in bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen, of heeft vervaardigd. Opdrachtnemer zal deze goederen voor Sorba gaan houden en op voor derden herkenbare wijze individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van Opdrachtgever. Een zodanige eigendomsovergang houdt geen goedkeuring in van het gepresteerde. Het risico van deze goederen blijft – ondanks eventuele eerdere eigendomsovergang – bij Opdrachtnemer totdat Opdrachtnemer volledig en correct aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

5.6       Vervoer van goederen van Sorba door Opdrachtnemer gebeurt voor rekening en risico van Opdrachtnemer. Breuk en beschadiging ontstaan bij het laden, tijdens het transport en/of bij het lossen en tassen dan wel aanbrengen, zijn voor rekening en risico van Opdrachtnemer, tenzij Sorba hieraan grove schuld heeft.

5.7       Op Opdrachtnemer rust de verplichting om door Sorba ter beschikking gestelde tekeningen, omschrijvingen, goederen e.d. op fouten en/of onduidelijkheden te controleren; Opdrachtnemer heeft ter zake een waarschuwingsplicht jegens Sorba. Wanneer Opdrachtnemer nalaat om Sorba voor dergelijke fouten of onduidelijkheden te waarschuwen, wordt Opdrachtnemer geacht in strijd met de goede trouw te handelen en is hij volledig en voor het geheel aansprakelijk voor de schade c.q. voor alle schadelijke gevolgen welke voortvloeit/voortvloeien uit de bedoelde fouten of onduidelijkheden.

5.8       Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van ontwerp en materiaalkeuze ongeacht of ontwerp en materiaal-keuze afkomstig zijn van Opdrachtnemer dan wel afkomstig zijn van de principaal, van Sorba of van derden; Opdrachtnemer geldt als specialist op zijn vakgebied en is voor alle uit het ontwerp c.q. uit de materiaalkeuze voortvloeiende schade aansprakelijk en hij zal Sorba volledig vrijwaren voor alle aanspraken van de principaal of derden.

5.9       In aansluiting op het voorgaande is artikel 7:753 lid 2 B.W. uitgesloten. Geen enkele prijsverhoging is toegestaan behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Sorba.

5.10    Opdrachtnemer zal Sorba bij alle door hem vervaardigde stukken steeds uitdrukkelijk wijzen op daarin voorkomende afwijkingen van eerdere documenten. Dit ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot de juistheid van die stukken en/of wijzigingen.

6.1      Onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om zelf de nodige inspecties, kwaliteits- en voortgangscontroles uit te voeren, zijn Sorba en diens opdrachtgevers of derden in opdracht van hen te allen tijde gerechtigd om zonder enige aankondiging inspecties, testen en keuringen uit te (doen) voeren, waarbij Opdrachtnemer ervoor zal zorgen dat eventuele toeleveranciers eveneens alle medewerking daartoe verlenen.

6.2      Indien bij inspectie en/of keuring door of namens Sorba of diens opdrachtgever na afname blijkt dat het geleverde geheel of gedeeltelijk niet in overeenstemming is met de Overeenkomst, zal Sorba aan Opdrachtnemer een bericht van afkeuring zenden. Vanaf de datum van dagtekening van dat bericht gaat het risico van de afgekeurde goederen over op Opdrachtnemer.

6.3      Opdrachtnemer is gehouden de nodige tekeningen, berekeningen en specificaties in overeengekomen aantallen tijdig ter controle aan Sorba voor te leggen alvorens met de uitvoering van de Overeenkomst of bestelling van desbetref-fende onderdelen wordt aangevangen. Goedkeuring van Sorba van genoemde documenten ontslaat Opdrachtnemer niet van haar verantwoordelijkheden.

6.4      Opdrachtnemer is verplicht voor eigen risico en op eigen kosten alle overeengekomen of anderszins noodzakelijke beproevingen uit te voeren en de resultaten daarvan aan Sorba te overhandigen, ook indien zulks niet expliciet is vermeld in de Overeenkomst.

6.5      Goedkeuring of inspectie door Sorba, in welke vorm en waartoe dan ook, houdt geen aanvaarding in en laat de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor het nakomen van zijn verplichtingen onverlet.

6.6      De eventueel aan een bevestiging van ontvangst van goederen gekoppelde keuring of acceptatie van die goederen door ter plaatse werkzame ondergeschikten van Sorba, laat onverlet de rechten van Sorba voorvloeiend uit dit artikel.

6.7      Het geleverde en/of geproduceerde geldt eerst dan als definitief goedgekeurd zodra het door de principaal van Sorba in oplevering is aanvaard; zodanige oplevering ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verplichting in te staan voor de goede en duurzame kwaliteit van het geleverde.

6.8      Indien een proefstuk is overeengekomen, is Sorba bevoegd om bij afkeuring van dit proefstuk de overeenkomst met Opdrachtnemer per direct te ontbinden. Ook ingeval de leverantie wat kwaliteit, afmeting, tolerantie of hoedanigheid betreft dan wel anderszins niet aan de overeengekomen condities beantwoordt, heeft Sorba zonder tot enige ingebrekestelling gehouden te zijn, het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de levering te weigeren en de opdracht, naar keuze, geheel of gedeeltelijk te annuleren. Zodanige ontbinding is steeds onder voorbehoud van rechten zijdens Sorba, in het bijzonder de aanspraak op vergoeding van alle schade c.q. meerdere kosten die Sorba moet maken.

6.9      Afgekeurde en/of ondeugdelijke werkzaamheden en/of leveranties dienen op eerste aanzegging voor rekening van de Opdrachtnemer te worden hersteld en/of vervangen en/of te worden verwijderd. Bij in gebreke blijven van Opdracht-nemer heeft Sorba het recht herstel en/of vervanging en/of verwijdering voor rekening van Opdrachtnemer te doen uitvoeren, zo nodig door derden. Kosten die daarmee gepaard gaan mag Sorba direct in (ver)rekening brengen. In zodanig geval blijft Opdrachtnemer onverkort aansprakelijk voor eventuele verdere tekortkomingen en dient hij zijn garantieverplichtingen onverkort te handhaven en na te komen.

6.10    Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode gaat voor het desbetreffende gedeelte van het geleverde de in de Overeenkomst bedoelde garantietermijn opnieuw in.

6.11    De voorgaande leden van dit artikel laten onverlet de rechten van Sorba welke hij heeft op grond van het gewone recht.

6.12    Opdrachtnemer zal minimaal de garanties verstrekken die door de principaal krachtens het bestek, eventuele nota’s van wijziging en verdere contractstukken verlangd kunnen worden. Daarnaast blijft Opdrachtnemer aansprakelijk volgens alle regels van het Burgerlijk Wetboek en de contractstukken.

6.13    Bepaling van BW 7:758 lid 3 ter zake ontslag uit aansprakelijkheid voor kenbare gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten. Ook de in BW 7:761 lid 1 genoemde termijn van 2 jaar is uitgesloten en tussen Opdrachtnemer en Sorba niet van toepassing.

6.14    Uitvoering en/of levering van meer of minder wordt slechts geaccepteerd ingeval ter zake uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegeven door Sorba. Wijzigingen in de zin van verhogingen in prijs, lonen, kosten sociale lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren, waaronder begrepen markt- en andere risico’s t.a.v. prijzen, zijn niet verrekenbaar, tenzij dit in de opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald, en in dat laatste geval slechts indien Sorba de kosten op gelijke wijze kan doorberekenen. Opdrachtnemer ziet met betrekking tot de hier beschreven factoren af van en kan geen beroep doen op art. 6:258 BW dan wel soortgelijke bepalingen zoals art. 7:753 lid 1 BW en/of eventueel (indien van toepassing) § 47 UAV 2012.

7.1      Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade (waaronder mede begrepen kosten, boetes en/of persoonlijk letsel) van welke aard dan ook, die ontstaat door het niet nakomen van zijn verplichtingen en/of die door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt, ongeacht of zulks door zijn schuld geschiedt. De aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot schade als gevolg van overschrijding van (lever)termijnen, schade aan goederen, bedrijfsschade en andere (indirecte) schade aan goederen die bij Sorba of diens opdrachtgever ontstaat, voor zover deze niet door Sorba ten opzichte van diens opdrachtgever is uitgesloten. Opdrachtnemer vrijwaart Sorba van iedere vorm van aansprakelijkheid jegens derden c.q. zal Sorba zonodig schadeloos stellen.

7.2      Opdrachtnemer is gehouden een daartoe gebruikelijke verzekering voor zijn aansprakelijkheid af te sluiten, de premie bij vooruitbetaling in zijn geheel voor de duur van zijn werkzaamheden te voldoen en op verzoek ten genoegen van Sorba aan te tonen dat eventuele uitkeringen rechtstreeks aan Sorba zullen geschieden.

7.3      Het risico van verlies of schade in welke vorm dan ook blijft bij Opdrachtnemer tot dat deze volledig en correct aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

8.1      Iedere factuur dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting1968. Voorts dient Opdrachtnemer op iedere factuur de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:

 1. het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;
 2. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
 3. het tijdvlak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
 4. een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting.

8.2      Met inachtneming van de overige bepalingen van de Overeenkomst geschiedt betaling van een factuur uitsluitend wanneer de Opdracht of het gedeelte van de Opdracht waarop een factuur betrekking heeft door Opdrachtnemer ten genoegen van Sorba is geleverd respectievelijk uitgevoerd en Opdrachtnemer heeft voldaan aan zijn overige ver-plichtingen ingevolge de Overeenkomst en de factuur aan de in de Overeenkomst aangegeven eisen voldoet.

8.3      Sorba is slechts gehouden meer- of minderwerk te erkennen en tot betaling of verrekening daarvan over te gaan indien daaraan een schriftelijke opdracht, op basis van een tijdig vooraf door Opdrachtnemer gedane prijsopgave, als meerwerk ten grondslag ligt. Meerwerk of andere financiële aanspraken – onder welke benaming dan ook – kunnen alleen rechtsgeldig aan Sorba worden gefactureerd indien daarbij een schriftelijke opdracht of akkoordverklaring van Sorba wordt overgelegd.
8.4      Sorba is gerechtigd betalingen, rente, kosten en schade die Opdrachtnemer aan Sorba verschuldigd is of zal zijn op grond van welke overeenkomst dan ook, te verrekenen met de betalingen aan Opdrachtnemer.

8.5      Betaling door Sorba houdt geen aanvaarding en/of goedkeuring van het gepresteerde in en laat onverlet zijn overige rechten direct of indirect voortvloeiend uit de Overeenkomst.

8.6      De eindafrekening met aansluitende betaling zal eerst dan plaatsvinden nadat Opdrachtnemer aan alle verplichtingen voor hem voortvloeiende uit de Overeenkomst heeft voldaan.

9.1       Opdrachtnemer is verplicht om op eerste aanzegging van Sorba de door Sorba verlangde zekerheid te stellen.
10.1    Onverminderd zijn overige rechten waaronder het recht tot vordering van schadevergoeding, is Sorba zonder voor-afgaande ingebrekestelling gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

 1. indien een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet correct wordt of worden nageleefd of Sorba gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet correct zal of zullen worden nageleefd;
 2. indien de zeggenschap over Opdrachtnemer of over diens onderneming en/of bedrijfsvoering in belangrijke mate overgaat in andere handen, tenzij Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat de uitvoering van de Overeenkomst daarvan geen nadeel ondervindt;
 3. indien beëindiging in onvoltooide staat plaatsvindt van het aan Sorba opgedragen werk;
 4. indien de overeenkomst tussen Sorba en diens opdrachtgever, welke mede het aan Opdrachtnemer opgedragen werk omvat, wordt ontbonden.

10.2    Iedere partij heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen indien en zodra de wederpartij een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, de bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag tot surséance van betaling indient of in staat van faillissement wordt verklaard.

10.3    Indien Opdrachtnemer een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, een aanvraag tot surséance van betaling indient, de bedrijfsuitoefening staakt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie van zijn bedrijf over gaat of indien beslag op zijn goederen wordt gelegd, is Sorba alsdan gerechtigd de Opdracht zelf te voltooien of te doen voltooien voor rekening en risico van Opdrachtnemer, onverminderd het recht van Sorba op schadevergoeding.

11.1    De Overeenkomst wordt uitsluitend door Nederlands recht beheerst.

11.2    Alle geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen Sorba en Opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht op de wijze zoals in de overeenkomst tussen Sorba en diens opdrachtgever is voorzien. Indien tussen Sorba en diens opdrachtgever geen geschillenregeling is overeengekomen, worden geschillen tussen Sorba en Opdrachtnemer beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw, overeen-komstig het toepasselijk arbitragereglement, tenzij beide partijen instemmen met geschillenbeslechting door de Nederlandse rechter.

Back To Top